Gasdetektering för kylindustrin

Ökade miljökrav och en tvingande lagstiftning har kraftigt ökat kravet på gasdetektering inom kylindustrin. Personsäkerhet och rena ekonomiska skäl är andra goda anledningar till att ha gasdetekteringsutrustning installerad.

SAMON har ett brett sortiment för detektering av de flesta förekommande köldmedierna.

SAMON arbetar inom industriell kyla och marin kyla såväl som inom segmentet kommersiella kylanläggningar där typiska applikationer är kylanläggningar på hotell och kontor.

Marina applikationer

Samon har många års erfarenhet av installationer på den marina sidan. I många fall ställs tuffare krav från miljön och speciella regelverk gäller från de olika klassningssällskapen (t ex Bureau Veritas och Det Norske Veritas).  Det finns en ökad miljömedvetenhet och hårdare regler har införts för att kunna klassa fartyg som Cleanship, Cleanship Super, Green Ship etc.

Typiska applikationer för Samon kan vara komfort- och proviantkyla på kryssningsfartyg och kylutrymmen på fiskebåtar.

Detektering av explosiva gaser

Där det hanteras eller förvaras brännbara gaser finns alltid en risk för läckage. I miljöer där explosiva gaser kan förekomma används stationära och bärbara gasvarnare som larmar innan explosionsrisk uppkommer. Ett Samon gasdetekteringssystem övervakar kontinuerligt luften och larmar innan någon explosionsrisk uppkommit.

Behovsstyrd garageventilation

Genom att låta detektorer styra ventilation blir garagen inte bara säkrare utan även mer energieffektiva. Samon har ett konkurrenskraftigt produktprogram med givare för att mäta halterna av bl a CO, NOx och HC med tillhörande styrlösningar.