Köpvillkor och garantier

  1. Allmänt: Om inte annat överenskommits gäller nedanstående leveransvillkor och därutöver NL 01.
  1. Priser: Priser gäller fritt Samons lager i Vellinge inklusive emballering och exklusive mervärdesskatt. Delleveranser är, efter överenskommelse, tillåtna och behandlas som separata order. Samon förbehåller sig rätten att, vid stora kursvariationer eller förändringar av statliga pålagor, omedelbart justera priserna.
  1. Offerter: Samons skriftliga offerter är bindande i en månad om inte annat överenskommits.
  1. Betalningsvillkor: Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras med 8% över vid varje tillfälle gällande referensränta.
  1. Egendomsförbehåll: Levererade varor förblir Samons egendom till dess full likvid erhållits.
  1. Transport: Leverans sker fritt Samons lager. Transport sker på kundens egen risk och eventuella skador skall av kunden reklameras hos fraktbolaget.
  1. Returer: Returer får ske efter samråd med Samon. Varorna levereras fraktfritt till oss med tydlig angivelse om orsak till returen.
  1. Garanti:
    8.1 Garantitiden är fem år för produkter som ingår i produktgrupp A (Pg A) i prislistan.

Garantin avser fabrikationsfel. Förbrukningsdelar som sensorer omfattas ej av garantin.

För övriga produktgrupper gäller respektive underleverantörs garantitid.

8.2 Garantin omfattar i första hand reparation och i andra hand utbyte av levererade produkter som till följd av fabrikations- eller materialfel inte fungerar.

8.3 Samon fritar sig från allt ansvar för följdskador såsom driftsavbrott, produktionsbortfall, skada på person och egendom som kan sättas i förbindelse med garantifel på av oss levererade produkter. Eventuella uppkomna skador i samband med utbyte ersätts ej.

8.4 Produkter som används för annat ändamål eller under andra förhållanden än vartill de är avsedda liksom förstörelse genom yttre åverkan eller vårdslöshet omfattas ej av garantin.

8.5 Garantin upphör att gälla när ändringar eller reparationer företagits på produkterna utan Samons tillstånd.

9. Service och underhåll: Samon kan, om så önskas, vid varje leveranstillfälle lämna egna rekommendationer och gällande myndighetskrav om service- och underhållsbehov på levererade produkter.