Ammoniak i brine

Amminiaklarm i kylanläggningar

När Ammoniak används som köldmedium i ”Brine system” finns speciella krav.

När krävs ett larmsystem?

Användandet av Ammoniak i kylanläggningar regleras av Europiska kylnormen (EN378:2008).

I stora anläggningar med fyllning >500kg Ammoniak skall detektering av Ammoniak även göras i sekundärkretsen. Detta gäller både öppna och slutna system.

Vad är ett larmsystem?

Ett larmsystem består av en kedja – från upptäckt av fara till åtgärd! Det är viktigt att tänka igenom vilka åtgärder som skall vidtas på respektive larmnivå och planera för att lämplig personal blir informerad, som anläggningsansvarig, kylentreprenör, SOS-central och eventuellt Räddningstjänsten.

Projektering och installation

Vid projektering är det nödvändigt att veta typ av ”brine”, systemtryck, temperatur samt är ett öppet eller slutet system.

Lämpliga larmnivåer

Larmnivåerna beror på individuella krav och kan ej anges generellt.

Mätutrustningarna har normalt mätområde 0.. 100ppm. Systemtryck 0..10Bar.

Larmnivåers funktion

Normalt endast driftlarm till underhållspersonal.

Drift och underhållsinstruktioner

Enligt gällande lagar och bestämmelser skall larmsystemet kontrolleras av sakkunnig minst en gång per år och resultatet skall journalföras i anläggningens loggbok.

(AFS 2000: 42 (Arbetsplatsens utformning) anger dock att systemet skall provas kvartalsvis.)

Att tänka på:

– Utrustning för detektion av Ammoniak i ”brine” är kvalificerad utrustning som kräver noggrant underhåll för att fungera korrekt.