Att välja rätt system

Ett gasdetekteringssystem består av en kedja – från upptäckt av fara till åtgärd! Det är viktigt att tänka igenom vilka åtgärder som skall vidtas på respektive larmnivå och planera för att lämplig personal blir informerad, såsom anläggningsansvarig och entreprenör.

– Vad är syftet med larmet?

– Vilken/vilka gas(er) skall detekteras? Vilka eventuella störkällor finns? (t ex andra gaser)

– Vilka detekteringsprinciper är mest lämpliga? Hur många sensorer behövs, var och hur skall de placeras?

– Vilka myndighetsbestämmelser gäller för den aktuella gasen/gaserna?

– Vad är gasens densitet i förhållande till luft?

– Hur fungerar ventilationen i berört utrymme?

– Vilka åtgärder skall vidtas vid larm?

Syftet med larmet

För att kunna välja rätt utrustning och system är det ett antal saker som först måste bestämmas. Dessa styr sedan valet av produkter, placering och larmnivåer. De huvudsakliga syftena med ett gaslarmsystem är:

– Läckagelarm för bevakning av obemannade utrymmen

– Katastroflarm

– Bevakning för personskydd

– Varna för brand- och explosionsrisk

– Skydda produkter som lagras

Läs mer i respektive applikationsbroschyr och i Samons Handbok ”Gasdetektering för kylindustrin