Handbok

Nya regler och föreskrifter skapar alltid osäkerhet om hur dessa skall tillämpas. Samon handbok ”Gasdetektering för Kylindustrin” är dels en hjälp för att kunna omsätta nu gällande direktiv och standards till välfungerande systemlösningar och dels att ge en allmän överblick över när, hur och varför gasdetektering behövs.

Boken vänder sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med behovet av att installera och underhålla gasdetekteringssystem i sin kylanläggning.

​Samons Guidelines ger en generell överblick och gör inga anspråk på att vara fulltäckande. Lagar och regler ändras över tiden och det är alltid läsarens ansvar att ta reda på gällande bestämmelser för det specifika fallet.