Service & underhåll

Även om våra produkter är tillverkade enligt högsta internationella krav och är mycket långtidsstabila, så påverkas de alltid av smuts, fukt, mekanisk åverkan etc. i den miljö där de används. Därför skall utrustningen kontrolleras regelbundet för att kunna säkerställa problemfri drift.​

Serviceavtal

För att säkerställa funktionen hos installerad utrustning erbjuder vi rikstäckande och kostnads-effektiv service och underhåll. 

Vi bevakar serviceintervallen och kontaktar kunden i god tid inför servicebesöken.​

Fältservice

Vad utförs vid service-besöket?

– Visuell kontroll av anläggning.

– Kontroll och funktionsprov av samtliga centralenheter och detektorer samt tillhörande kring-utrustning som t.ex. blixtljus, sirener, larmsändare m.m.

– Kalibrering av varje detektor med kalibreringsgas/referens-instrument

– Kontroll och ev. justering av larm nivåer på anslutna detektorer. Larmprov med testgas.

– Genomgång av systemet med anläggningsansvarig.

– Upprättande av serviceprotokoll över anläggningen.​

Verkstadservice

På vår verkstad utförs service och reparationer på inskickad utrustning. Vår målsättning är alltid att kunden skall få servad utrustning i retur på kortast möjlig tid, om möjligt redan dagen efter.

Projektering av ny anläggning

Samon utför även konsultation och projektering av nya anläggningar. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede för hjälp med bedömning av anläggningens utrustnings-behov.

Nyckelfärdiga lösningar

Samon AB kan även erbjuda nyckelfärdiga lösningar, där vi ombesörjer allt från projektering till färdig installerad larm-anläggning, färdig för kunden att tas i bruk.

as reftech

Apparatskåp

Vi levererar även kompletta apparatskåp, med strömförsörjning, larmpaneler, kontaktorer, reläer mm. Till dessa levereras även komplett dokumentation med Auto-cad (DWG) ritningar, färdigt för elinstallatören att montera. Även idrifttagning på plats kan ingå. Kontakta oss för offert.

Vilka regeler och förordningar gäller?

Det finns en mängd regler och förordningar att hålla reda på med ständiga uppdateringar och förändringar, som reglerar allt från omfattning av larmkrav, till regelbundheten av kontroll på larm anläggningen

Sverige har även förbundet sig att följa ett antal intenationella regelverk såsom t.ex F-Gas direktivet, SS EN 378 m.fl.

Här hittar du sammanställning på aktuella regelverk

Läs mer »

Några utdrag ….

Svensk kylnorm:

”Utrustning för detektering av köldmedieläckage skall regelbundet (minst varje halvår) kontrolleras med avseende på mätnoggrannhet, kalibrering etc.”

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter: Arbetsgivaren skall se till att personal som kan beröras av larm har tillräckliga kunskaper om hur larm utlöses och om de åtgärder som skall vidtas när larm utlöses. Skriftliga instruktioner om vad som skall göras vid larm skall finnas lätt tillgängliga för personalen.

”Larmanordningar skall underhållas väl och kontrolleras minst en gång per kvartal.”(AFS 2009:2, § 83-86)