Varför gasdetektering?

Det finns fyra huvudsakliga skäl till att ha ett gasdetekteringssystem:

För personsäkerhet

–          Flera av gaserna som förekommer i kylanläggningar är farliga för människan.

–          Ett antal vanliga gaser är brandfarliga eller explosiva.

–          I garage kan höga halter av kolmonoxid (CO) eller kvävediod (NO2) leda till kvävning.

Av miljöhänsyn

–          Flertalet av gaserna som förekommer i bl a kylanläggningar har en negativ miljöpåverkan. Mest

 diskuterat är de s.k. F-gaserna, de fluorerade växthusgaserna, som påverkar ozonskiktet och 

 växthuseffekten.

För att följa gällande regler och lagstiftning

–          Det finns ett antal regler och föreskrifter som måste följas beroende på typ av applikation och gas.

 Förutom tvingande regler finns för kylindustrin den europeiska kylsäkerhetsstandarden EN378,  

 som är starkt rekommenderad att följa då det innebär en kraftigt minskad riskexponering.

Av ekonomiska skäl

–          För kylindustrin finns det pengar att spara genom att ha optimala system med minimalt läckage.

 Fyllningen av t ex HFC är dyr och ett läckage innebär en förlust av kostsam gas.

–          Behovsstyrd ventilation av garage ger en energioptimal drift.

–          Att ha system som inte uppfyller gällande regler och föreskrifter kan dessutom leda till böter och

 annan påföljd och dessutom påverka varumärket negativt.